GiveMeInfo project

Members օf the National Assembly Of the RA

Cases

Total number of requests: 4

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
3288 03.05.2021 Mute refusal Օրենսդրական նախաձեռնություններ։ Իֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ապրիլի 14-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գոռ Գևորգյանին՝ խնդրելով տրամադրել Ձեր... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 19.04.2021 -
3287 03.05.2021 Mute refusal Օրենսդրական նախաձեռնություններ։ Իֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ապրիլի 14-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ պարոն Ալեն Սիմոնյանին՝ խնդրելով տրամադրել... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 14.04.2021 -
3207 27.01.2021 On time full response Կենսաչափական անձնական տվյալներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն էր դիմել քաղաքացի Մուշեղ Հովսեփյանը՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ Մ․ Հովսեփյանը 2020 թ. դեկտեմբերի 22-ին... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 22.01.2021 26.01.2021
3189 27.01.2021 Mute refusal Կենսաչափական անձնական տվյալներ։ ՀՀ քաղաքացի Մուշեղ Հովսեփյանը 2020 թ. դեկտեմբերի 22-ին e-request.am-ի միջոցով տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել պատգամավոր Նարեկ Մկրտչյանին։ Հարցումը... Մուշեղ Հովսեփյանը 22.12.2020 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.