GiveMeInfo project

Members օf the National Assembly Of the RA

Cases

Case #3189

Response type Mute refusal

Request type Electronic

Entry date 27.01.2021

Request Date 22.12.2020

Full Name Մուշեղ Հովսեփյանը

Case Description Կենսաչափական անձնական տվյալներ։ ՀՀ քաղաքացի Մուշեղ Հովսեփյանը 2020 թ. դեկտեմբերի 22-ին e-request.am-ի միջոցով տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել պատգամավոր Նարեկ Մկրտչյանին։ Հարցումը վերաբերել է պատգամավորի կողմից պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց կենսաչափական անձնական տվյալների մշակմանը, ձեռնարկած գործողություններին՝ ուղղված «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմանը։ Պատգամավորը չի պատասխանել հարցմանը օրենքով նախատեսված ժամկետներում։ Ավելի ուշ նույն հարցադրումներով ԻԱԿ հարցմանը պատգամավորը տրամադրել է ժամանակին լիարժեք պատասխան (http://www.givemeinfo.am/hy/case/3207/):← Back to list

Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.