GiveMeInfo project

Total Number of Cases 2381

The aim of this web project is to present statistics on the freedom of information situation in Armenia. The statistical data presented here is generated by your own information requests. Be active! Protect your access to information right. Take a tour.

Add your data, expand the statistics.

Your Request

Personal Data

I have read and agree with Terms of Use of GiveMeInfo Website.

Send

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

18.01.2019 #2556 - Territorial Administration and Development Ministry

2016, 2017, 2018 թթ. օգնականներ և խորհրդականներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի հունվարի 18-ին դիմել էր Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել 2016, 2017 և 2018 թվականների դեկտեմբերի 1 դրությամբ նախարարի օգնականների և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.