GiveMeInfo project

Total Number of Cases 2711

The aim of this web project is to present statistics on the freedom of information situation in Armenia. The statistical data presented here is generated by your own information requests. Be active! Protect your access to information right. Take a tour.

Add your data, expand the statistics.

Your Request

Personal Data

I have read and agree with Terms of Use of GiveMeInfo Website.

Send

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

19.12.2019 #2881 - Ministry of Justice

Պետական գնումներ: 2019 թ.-ի դեկտեմբերի 19-ին դիմել էր Արդարադատության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի գնման մրցույթ է իրականացրել նախարարությունը 2019 թվականի ընթացքում, նշել՝ 2019 թվականի գնումներից քանիսն են իրականացվել մեկ անձից և տրամադրել պաշտոնական...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.