GiveMeInfo project

Total Number of Cases 2325

The aim of this web project is to present statistics on the freedom of information situation in Armenia. The statistical data presented here is generated by your own information requests. Be active! Protect your access to information right. Take a tour.

Add your data, expand the statistics.

Your Request

Personal Data

I have read and agree with Terms of Use of GiveMeInfo Website.

Send

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.11.2018 #2495 - Սյունիք

Մարզպետարանների բյուջե: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր Սյունիքի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել մարզպետարանի 2018 թ.-ի 3-րդ եռամսյակի բյուջեն և կատարման մանրամասն հաշվետվությունը:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.