GiveMeInfo project

Tour

Have you ever applied for information to any RA state body or organization? Did you receive answer or you have been refused? Add your own FOI case to the statistics presented in this web project. This project will allow you to do it through the following 4 steps:
1. Choose the information holder you have applied to.
2.Create your own Case of the request for information in our site.
3. Share to social networks and make your Case Socially Discussed.
4. Be active, protect your access to information right.
Have you ever applied for information to any RA state body or organization? Did you receive answer or you have been refused? Add your own FOI case to the statistics presented in this web project. This project will allow you to do it through the following 4 steps:
1. Choose the information holder you have applied to.
2.Create your own Case of the request for information in our site.
3. Share to social networks and make your Case Socially Discussed.
4. Be active, protect your access to information right.

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

11.09.2023 #3534 - "Civil Contract" Party

Նախընտրական նվիրատվություն․ կրկնակի հարցում։ ԻԱԿ-ը 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ խնդրելով տեղեկություններ Երևանի ավագանու ընտրություններին ընդառաջ տեղի ունեցած՝ կուսակցության դրամահավաք-երեկոյի ընթացքում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.