GiveMeInfo project

Contacts

Our office:
1/3 P. Buzand St., 4th floor,
Yerevan 0010, Republic of Armenia

Phone number:  (+374 10) 560 360

E-Mail:  info@givemeinfo.am

 

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

11.09.2018 #2476 - Ministry of Labor and Social Affairs

2017 թ. և 2018թ.-ին նախարարության կողմից տրամադրված նվիրատվություններ և նվիրաբերություններ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի սեպտեմբերի 9-ին դիմել էր նախարարություն՝ խնդրելով տեղեկություն նախարարության կողմից իրավաբանական ու ֆիզիկական...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.