GiveMeInfo project

Members օf the National Assembly Of the RA

Cases

Case #3288

Response type Mute refusal

Request type Electronic

Entry date 03.05.2021

Request Date 19.04.2021

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Օրենսդրական նախաձեռնություններ։ Իֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ապրիլի 14-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գոռ Գևորգյանին՝ խնդրելով տրամադրել Ձեր պատգամավորական գործունեության ընթացքում Ձեր կողմից (համա)հեղինակած օրենսդրական նախաձեռնությունների ցանկը՝ նշելով դրանց կարգավիճակը 2021 թվականի ապրիլի 14-ի դրությամբ։ Ապրիլի 30-ի դրությամբ հարցումն անպատասխան է։← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.