GiveMeInfo project

Շիրակ

Cases

Total number of requests: 21

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2792 24.09.2019 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 17-ին դիմել էր Շիրակի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում տեղեկատվության... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 17.09.2019 23.09.2019
2531 24.12.2018 Incomplete response Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 10-ին դիմել էր ՀՀ Շիրակի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել 2016... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 10.12.2018 17.12.2018
2494 09.11.2018 On time full response Մարզպետարանների բյուջե: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր Շիրակի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել մարզպետարանի 2018 թ.-ի 3-րդ եռամսյակի... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 06.11.2018 09.11.1899
2433 18.06.2018 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի հունիսի 12-ին դիմել էր մարզպետարան` խնդրելով տրամադրել տեղեկություն գերատեսչությունում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.06.2018 14.06.2018
2177 09.02.2017 On time full response Աշխատակիցների պարգևատրում: 2016թ.-ի նոյեմբերի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Շիրակի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն աշխատակիցների պարգևատրման... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.11.2016 22.11.2016
2221 09.02.2017 On time full response Ծառայողական մեքենաների պահպանման ծառայությունների մատուցում: 2016թ.-ի նոյեմբերի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 24.11.2016 01.12.2016
2063 19.09.2016 On time full response Թղթի քանակ և գին. 2016թ.ի սեպտեմբերի 2-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Շիրակի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2014, 2015թ-ին և 2016թ-ի առաջին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 02.09.2016 08.09.2016
2028 21.07.2016 Incomplete response Ծառայողական մեքենաների կրճատում. 2016թ.-ի հուլիսի 13-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Շիրակի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.07.2016 21.07.2016
1847 03.06.2016 On time full response էլեկտրոնային հարցումներ.2016թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին` խնդրելով տեղեկություններ էլեկտրոնային... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.02.2016 26.02.2016
1969 02.06.2016 On time full response ՏԱ հարցումների դասակարգում և գրանցում.2016 թ.-ի մայիսի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Շիրակի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.05.2016 20.05.2016

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.11.2019 #2858 - Ministry of Defense

Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի՞ էլեկտրոնային հարցում է ստացել Ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը 2018 և 2019 թթ.-ին՝ ըստ տարիների:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.