GiveMeInfo project

"Electrotransport" CJSC

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1748 05.10.2015 On time full response 2015թ.-ի սեպտեմբերի 9-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Երևանի էլեկտրատրանսպորտ" ՓԲԸ-ին ` խնդրելով տեղեկություններ Երեւան քաղաքի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 09.09.2015 17.09.2015
1248 03.10.2013 Incomplete response 2013թ.-ի հուլիսի 22-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Երևանի էլեկտրատրանսպորտ" ՓԲԸ-ին և խնդրել էր տեղեկություններ ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 22.07.2013 06.09.2013

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

03.10.2019 #2816 - State market control inspectorate

ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 3-ին դիմել էր շուկայի վերահսկողության պետական տեսչություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու պաշտոնատար անձը (խնդրում ենք նշել անունը,...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.