GiveMeInfo project

"Electrotransport" CJSC

Cases

Case #1748

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 05.10.2015

Request Date 09.09.2015

Response date 17.09.2015

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2015թ.-ի սեպտեմբերի 9-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Երևանի էլեկտրատրանսպորտ" ՓԲԸ-ին ` խնդրելով տեղեկություններ Երեւան քաղաքի տրոլեյբուսների գծերի վերաբերյալ: ՓԲԸ-ն լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 8 օր անց:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.