GiveMeInfo project

State service for food safety

Cases

Total number of requests: 6

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2540 24.12.2018 Incomplete response Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 10-ին դիմել էր ՀՀ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին՝... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 10.12.2018 17.12.2018
1084 29.11.2012 On time full response 2012թ.-ի նոյեմբերի 15-ին ԻԱԿ-ը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը և խնդրել էր հայտնել, թե ե՞րբ և որտե՞ղ են հրապարակվում Սննդամթերքի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 15.11.2012 24.11.2012
1057 03.10.2012 Late full response 2012թ.-ի օգոստոսի 31-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ ծառայության կողմից... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 31.08.2012 13.09.2012
999 03.10.2012 Mute refusal Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի հունիսի 23-ին տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցում էր ուղարկել Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.06.2012 -
964 27.06.2012 Incomplete response 2012թ.-ի մայիսի 29-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ 2011թ.-ին ծառայության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 29.05.2012 08.06.2012
669 10.05.2012 Late full response 2012թ.-ի փետրվարի 13-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը` խնդրելով... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 13.02.2012 28.02.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #2931 - National Security Service

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին դիմել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.