GiveMeInfo project

State service for food safety

Cases

Case #2549

Response type Incomplete response

Request type Electronic

Entry date 15.03.2020

Request Date 10.12.2018

Response date 17.12.2018

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 10-ին դիմել էր Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել 2016 և 2017 թվականների, 2018 թվականի 1-3 եռամսյակների ընթացքում գերատեսչության կողմից ստացված տեղեկություն ստանալու հարցումների տարեկան վիճակագրությունների հրապարակման աղբյուրները(էլեկտրոնային հղումները), ինչպես նաև տեղեկություն այն մասին, թե վերոհիշյալ ժամանակահատվածում գերատսչությանը տեղեկություն ստանալու հարցմամբ դիմողներից քանիսն են եղել քաղաքացի, քանիսը՝ ՀԿ և քանիսը՝ լրագրող։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

30.06.2020 #3058 - Arabkir administrative district

COVID-19: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 30-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված այն ծրագրերի/միջոցառումների ցանկը, որոնք հետաձգվել կամ չեղարկվել են Նոր...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.