GiveMeInfo project

Agency of the Public Register of Legal Entities

Cases

Total number of requests: 10

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2634 06.07.2019 Late full response Քաղաքացու հարցում:Քաղաքացի Սիլվա Բալայանը դիմել էր Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն՝ խնդրելով աջակցել ստանալ ամբողջական տեղեկատվություն:Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ.-ի փետրվարի 28-ին... Սիլվա Բալայան 28.02.2019 11.03.2019
1866 03.06.2016 Late full response Ծառայողական ավտոմեքենաներ.2016թ.-ի մարտի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությանը՝ խնդրելով... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.03.2016 29.03.2016
1595 06.05.2015 On time full response 2015թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ գործակալության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.02.2015 26.02.2015
1266 20.08.2013 Late full response 2013թ.-ի հուլիսի 17-ին ՀՀ քաղաքացի Մանե Մադոյանը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ արդարադատության նախարարության Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությանը` խնդրելով... Մանե Մադոյան 17.07.2013 30.07.2013
1258 14.08.2013 On time full response 2013թ.-ի հուլիսի 26-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը իրեն դիմած ՀՀ քաղաքացի Մանե Մադոյանի խնդրանքով դիմել է ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությանը` խնդրելով տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 26.07.2013 01.08.2013
1161 12.03.2013 Late full response 2013թ.-ի փետրվարի 11-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցում էր ուղարկել ՀՀ ԱՆ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությանը և խնդրել էր տրամադրել ՀՀ-ում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 28.02.2013 11.03.2013
1128 01.03.2013 On time full response 2013թ.-ի փետրվարի 11-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցում էր ուղարկել ՀՀ ԱՆ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությանը և խնդրել էր տրամադրել ՀՀ-ում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 11.02.2013 19.02.2013
956 19.06.2012 Full response with referral Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի մայիսի 29-ին տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ 2011թ.-ին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 29.05.2012 01.06.2012
880 26.03.2012 Late full response 2012թ.-ի մարտի 2-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ ԱԴ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությանը` խնդրելով տրամադրել... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 02.03.2012 22.03.2012
400 25.07.2011 Legal refusal "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ-ին էր դիմե քաղաքացի Սուսաննա Պապիկյանը` խնդրելով իրեն օգնել ՀՀ ԱԴ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից ստանալու տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 07.12.2010 13.12.2010

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.