GiveMeInfo project

Agency of the Public Register of Legal Entities

Cases

Case #2634

Response type Late full response

Request type Electronic

Entry date 20.03.2019

Request Date 28.02.2019

Response date 11.03.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Քաղաքացու հարցում:Քաղաքացի Սիլվա Բալայանը դիմել էր Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն՝ խնդրելով աջակցել ստանալ ամբողջական տեղեկատվություն:Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ.-ի փետրվարի 28-ին դիմել էր ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ խնդրելով տրամադրել «ՀՀ արդարադտության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ապահովման վարչություն» հիմնարկի մասին տեղեկությունների ամբողջական փաթեթը:



← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.



Latest entry

16.05.2019 #2680 - RA Ministry of Emergency Situations

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել 2014-2019 թթ.-ի ընթացքում գերատեսչության համար և որքան գումար է ծախսվել գերատեսչության...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.