GiveMeInfo project

Security Council

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2869 25.12.2019 On time full response Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 06-ին դիմել էր անվտանգության խորհուրդ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկութուններ այն մասին, թե քանի ծառայողական ավտոմեքենա ունի... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 06.11.2019 12.11.2019
2868 13.11.2019 On time full response Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր անվտանգության խորհուրդ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի՞ էլեկտրոնային հարցում է... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 06.11.2019 12.11.2019

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.