GiveMeInfo project

Security Council

Cases

Case #2869

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 25.12.2019

Request Date 06.11.2019

Response date 12.11.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 06-ին դիմել էր անվտանգության խորհուրդ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկութուններ այն մասին, թե քանի ծառայողական ավտոմեքենա ունի Ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը և տրամադրել մեքենաների ցանկը՝ նշելով յուրաքանչյուր մեքենայի մակնիշը և պետհամարանիշը:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

19.12.2019 #2881 - Ministry of Justice

Պետական գնումներ: 2019 թ.-ի դեկտեմբերի 19-ին դիմել էր Արդարադատության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի գնման մրցույթ է իրականացրել նախարարությունը 2019 թվականի ընթացքում, նշել՝ 2019 թվականի գնումներից քանիսն են իրականացվել մեկ անձից և տրամադրել պաշտոնական...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.