GiveMeInfo project

Agricultural Development Foundation

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2636 24.07.2019 Late full response Ֆինանսական հաշվետվություններ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 25-ին դիմել էր Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ՝ խնդրելով տրամադրել 2016, 2017 և... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 25.02.2019 14.03.2019
2602 07.03.2019 Late full response Պարգևավճարներ 2016, 2017, 2018 թթ. դեկտեմբեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 07-ին դիմել էր Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ՝ խնդրելով... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 07.02.2019 14.02.2019

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

10.02.2023 #3467 - Երևանի քաղաքապետարան

Հարկադիր կատարում։ 2023 թվականի փետրվարի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Երևանի քաղաքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից 2022, 2023 թվականների ընթացքում որքա՞ն գումար է...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.