GiveMeInfo project

Agricultural Development Foundation

Cases

Case #2636

Response type Mute refusal

Request type Electronic

Entry date 04.03.2019

Request Date 25.02.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Ֆինանսական հաշվետվություններ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ՝ խնդրելով տրամադրել 2016, 2017 և 2018 թվականների ֆինանսական հաշվետվությունները:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

01.03.2019 #2629 - Office of Prime Minister

Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել աշխատակազմի տնօրինության տակ գտնվող այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք գաղտնազերծվել են 2018 թվականի ընթացքում: Վարչապետի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.