GiveMeInfo project

Agricultural Development Foundation

Cases

Case #2636

Response type Late full response

Request type Electronic

Entry date 24.07.2019

Request Date 25.02.2019

Response date 14.03.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Ֆինանսական հաշվետվություններ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 25-ին դիմել էր Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ՝ խնդրելով տրամադրել 2016, 2017 և 2018 թվականների ֆինանսական հաշվետվությունները:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

03.10.2019 #2845 - Urban Development, Technical Standards and Fire Safety Inspectorate

ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 3-ին դիմել էր քաղաքաշինության, տեխնիկայի և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու պաշտոնատար անձը...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.