GiveMeInfo project

State Control Service

Cases

Total number of requests: 14

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
3365 14.01.2022 Incomplete response Տեղեկատվության ազատություն։ 2021 թ․ դեկտեմբերի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցումներ էր ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մի շարք մարմիններ՝... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 28.12.2021 07.01.2022
3250 30.04.2021 On time full response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի ապրիլի 20-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչության... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 19.04.2021 20.04.2021
3217 02.02.2021 On time full response Մերժված հարցումներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունվարի 22-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 22.02.2021 01.03.2021
3146 16.09.2020 On time full response Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Պետական վերահսկողական ծառայություն՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել , թե տեղեկություն... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 15.09.2020 16.09.2020
3005 02.06.2020 On time full response Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 14.01.2020 17.01.2020
2939 09.03.2020 On time full response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2019: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի փետրվարի 28-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել՝ խնդրելով տրամադրել Գերատեսչության աշխատակազմի տնօրինության տակ... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 28.02.2020 02.03.2020
2929 19.02.2020 On time full response Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին դիմել է Պետական վերահսկողական ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 14.01.2020 17.01.2020
2909 17.01.2020 On time full response e-request համակարգ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 10-ին դիմել էր պետական վերահսկողական ծառայություն՝ խնդրելով տեղեկացնել, թե ինչ պատճառով Էլեկտրոնային հարցումների միասնական... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 10.09.2019 16.09.2019
2844 22.10.2019 On time full response Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 16-ին դիմել էր պետական վերահսկողական ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկութուններ այն մասին, թե քանի՞ ծառայողական... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 16.10.2019 17.10.2019
2788 25.09.2019 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 17-ին դիմել էր պետական վերահսկողական ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 17.09.2019 20.09.2019

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.