GiveMeInfo project

State Control Service

Cases

Case #2909

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 17.01.2020

Request Date 10.09.2019

Response date 16.09.2019

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description e-request համակարգ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 10-ին դիմել էր պետական վերահսկողական ծառայություն՝ խնդրելով տեղեկացնել, թե ինչ պատճառով Էլեկտրոնային հարցումների միասնական e-request հարթակի միջոցով հնարավոր չէ Պետական վերահսկողական ծառայություն ուղարկել տեղեկություն ստանալու հարցում:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.08.2020 #3155 - UNDP

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել քաղաքացի Մովսես Արիստակեսյանը՝ խդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում: 2020թ․ օգոստոսի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր՝ խնդրելով տեղեկություններ տրամադրել, թե արդյոք դիտարկվել է Մովսես Արիստակեսյանի՝...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.