GiveMeInfo project

"Կապանի ԼՀԿ" ՓԲԸ

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2138 31.10.2016 Mute refusal Կապանի ԼՀԿ ՓԲԸ-ի գործունեություն. 2016թ.ի հոկտեմբերի 19-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Կապանի ԼՀԿ" ՓԲԸ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն "Կապանի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 19.10.2016 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.