GiveMeInfo project

"Կապանի ԼՀԿ" ՓԲԸ

Cases

Case #2138

Response type Mute refusal

Request type Written

Entry date 31.10.2016

Request Date 19.10.2016

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Կապանի ԼՀԿ ՓԲԸ-ի գործունեություն. 2016թ.ի հոկտեմբերի 19-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Կապանի ԼՀԿ" ՓԲԸ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն "Կապանի ԼՀԿ" ՓԲԸ-ի գործունեունթյան վերաբերյալ: ՓԲԸ-ն հարցմանը չի պատասխանել:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

20.03.2024 #3588 - Office of Prime Minister

Լրագրողները Եռաբլուրում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Վարչապետի ախատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ մարտի 5-ին ՀՀ վարչապետի՝ Եռաբլուր կատարած այցի ժամանակ Պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների և ոստիկանների կողմից լրագրողների հեռացնելու պատճառների վերաբերյալ։ քանի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.