GiveMeInfo project

Educational Institutions

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2100 10.10.2016 On time full response 2016թ.ի սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Երևանի L. Շանթի անվան թիվ 4 հիմնական դպրոց՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ դպրոցում հավաքարարի հաստիքի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 15.09.2016 22.09.2016

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

01.04.2021 #3235 - Գեղարքունիքի մարզպետարան

Ծնելիություն Գեղարքունիք։ 2021 թվականի ապրիլի 1-ին քաղաքացի Մարիամ Ղազարյանը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Գեղարքունիքի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել մարզի ծնելության վերաբերյալ տվյալներ2002 և 2020 թվականների համար։ Պատասխան գրությամբ մարզպետարանը նշել է, որ հարցմամբ պահանջված...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.