GiveMeInfo project

Educational Institutions

Cases

Case #2100

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 10.10.2016

Request Date 15.09.2016

Response date 22.09.2016

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2016թ.ի սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Երևանի L. Շանթի անվան թիվ 4 հիմնական դպրոց՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ դպրոցում հավաքարարի հաստիքի վերաբերյալ: Դպրոցը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 5 օր անց:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.