GiveMeInfo project

Եղեգնաձորի քաղաքապետարան

Cases

Total number of requests: 11

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
3439 12.10.2022 On time full response Համայնքապետարանի ՏԱ պատասխանատու:2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել շուրջ 5 տասնյակ համայնքապետարանների՝ խնդրելով տրամադրել... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 26.09.2022 28.09.2022
3403 08.10.2022 On time full response Համայնքապետարանի ՏԱ պատասխանատու:2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել շուրջ 5 տասնյակ համայնքապետարանների՝ խնդրելով տրամադրել... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 26.09.2022 28.09.2022
3064 14.07.2020 Incomplete response Անձնական տվյալներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հուլիսի 1-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել մարզկենտրոններ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե ունի արդյոք... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 01.07.2020 07.07.2020
2506 09.11.2018 On time full response Համայնքապետարանների բյուջե: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր Եղեգնաձորի համայնքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել համայնքապետարանի 2018... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 06.11.2018 09.11.1899
1394 09.10.2014 On time full response 2014թ.-ի հուլիսի 14-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Եղեգնաձորի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ Եղեգնաձորի բյուջեի ծախսերի վերաբերյալ:... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.07.2014 21.07.2014
132 20.11.2012 Late full response Իրավաբան Գ. Հայրապետյանը խնդրել էր հայտնել, եղե՞լ են արդյոք քաղաքացիական կամ վարչական դատական գործեր ընդդեմ Եղեգնաձորի քաղաքապետարանի 2010թ.-ին, եթե այո, ապա քանի՞ գործ է եղել, ովքե՞ր են եղել... Գևորգ Հայրապետյան 10.06.2011 20.06.2011
684 10.09.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը փոստով գրավոր հարցում էր ուղարկել Եղեգնաձորի քաղաքապետարանին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ Եղեգնաձոր քաղաքի բյուջեով ձյան մաքրման աշխատանքների համար... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.02.2012 24.02.2012
226 17.08.2011 On time full response Ուսանող Հ. Բալեյանը փոստով գրավոր հարցմամբ 2011թ,-ի մայիսի 24-ին դիմել էր Եղեգնաձորի քաղաքապետարանին և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ քաղաքապետարանի ծառայողական մեքենաների վերաբերյալ: Հարցումն... Հասմիկ Բալեյան 24.05.2011 30.05.2011
107 15.08.2011 On time full response "Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ" ՀԿ-ն 2011թ.-ի մայիսի 16-ին գրավոր հարցմամբ խնդրել էր տրամադրել Եղեգնաձորի ավագանու 2011թ.-ի նիստերի արձանագրությունների պատճենները: Հարցումն... "Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ" ՀԿ 16.05.2011 23.05.2011
186 15.08.2011 On time full response Լրագրող Դ. Կարապետյանը խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ 2010թ.-ին Եղեգնաձորի քաղաքապետարանի տնօրինության տակ գտնվող կամ քաղաքապետարանին պատկանող շինությունների վերանորոգման կամ շինությունների... Դիանա Կարապետյան 19.05.2011 26.05.2011

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.