GiveMeInfo project

Ministry of Healthcare

Cases

Total number of requests: 72

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2890 28.12.2019 On time full response Բժշկական տեղեկանք։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դեկտեմբերի 3-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Առողջապահության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել այն մասին, թե ինչ իրավական հիմքով են... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 11.12.2019 17.12.2019
2880 28.12.2019 On time full response Պետական գնումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ.-ի դեկտեմբերի 19-ին դիմել էր Առողջապահության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի գնման մրցույթ է... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 19.12.2019 26.12.2019
2859 25.12.2019 On time full response Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր առողջապահության՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի էլեկտրոնային հարցում է ստացել Ձեր... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 06.11.2019 12.11.2019
2830 25.10.2019 Late full response Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 16-ին դիմել էր առողջապահության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկութուններ այն մասին, թե քանի՞ ծառայողական... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 16.10.2019 25.10.2019
2810 08.10.2019 Late full response Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Մերի Գևորգյանը 2019 թ.-ի սեպտեմբերի 26-ին դիմել էր առողջապահության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե <<... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 26.09.2019 04.10.2019
2774 25.09.2019 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 17-ին դիմել էր առողջապահության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 17.09.2019 20.09.2019
2741 15.07.2019 On time full response Էլեկտրոնային ծառայություններ:Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի հուլիսի 2-ին դիմել էր առողջապահության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե Ձեր ղեկավարած... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 02.07.2019 09.07.2019
2710 06.07.2019 Full response with referral Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Դիանա Պետրոսյանը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Առողջապահության նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե 2019 թվականի հունվար-մայիս ամիսների... Դիանա Պետրոսյան 16.05.2019 20.05.2019
2716 06.07.2019 On time full response Քաղաքացու հարցում:Քաղաքացի Վարդուհի Հովհաննիսյանը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Առողջապահության նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե 2019 թվականի բյուջեի կատարման... Վարդուհի Հովհաննիսյան 16.05.2019 22.05.2019
2687 04.06.2019 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Առողջապահության նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 16.05.2019 23.05.2019

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

19.12.2019 #2886 - Office of Prime Minister

Պետական գնումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ.-ի դեկտեմբերի 19-ին դիմել էր Վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի գնման մրցույթ է իրականացրել աշխատակազմը 2019 թվականի ընթացքում, նշել՝ 2019 թվականի գնումներից քանիսն են իրականացվել մեկ անձից և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.