GiveMeInfo project

The RA Police

Cases

Total number of requests: 58

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2785 19.09.2019 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 17-ին դիմել էր ՀՀ ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում տեղեկատվության... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 17.09.2019 19.09.2019
2699 04.06.2019 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր ՀՀ Ոստիկանություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել 2014-2019 թթ.-ի... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 16.05.2019 31.05.2019
2674 02.05.2019 Unjustified refusal Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր ՀՀ ոստիկանություն խնդրելով տրամադրել աշխատակազմի տնօրինության տակ... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 25.04.2019 29.04.2019
2632 22.04.2019 Mute refusal Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր ՀՀ ոստիկանություն խնդրելով տրամադրել աշխատակազմի տնօրինության տակ... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 01.03.2019 -
2663 08.04.2019 On time full response Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայյի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 2-ին դիմել էր ՀՀ ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե 2018 թ.-ի... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 02.04.2019 05.04.2019
2625 04.03.2019 On time full response Վարչական տույժ և բողոքարկում: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 25-ին դիմել էր ՀՀ Ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 25.02.2019 04.03.2019
2627 01.03.2019 On time full response Քաղաքացու հարցում: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը, քաղաքացու խնդրանքով, 2019 թվականի փետրվարի 7-ին տեղեկություն ստանալու նպատակով դիմել էր ՀՀ ոստիկանություն: Քաղաքացի Տիգրան Մամիկոյանը դիմել էր... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 07.02.2019 14.02.2019
2615 28.02.2019 Incomplete response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր ՀՀ Ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել Գերատեսչության տնօրինության տակ... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 20.02.2019 22.02.2019
2538 21.12.2018 Incomplete response Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 11-ին դիմել էր ՀՀ Ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել 2016 և... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 11.12.2018 17.12.2018
2422 18.06.2018 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի հունիսի 12-ին դիմել էր մարմին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություն գերատեսչությունում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.06.2018 13.06.2018

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

03.10.2019 #2816 - State market control inspectorate

ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 3-ին դիմել էր շուկայի վերահսկողության պետական տեսչություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու պաշտոնատար անձը (խնդրում ենք նշել անունը,...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.