GiveMeInfo project

The RA Police

Cases

Total number of requests: 62

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2936 09.03.2020 On time full response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի փետրվարի 28-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել՝ խնդրելով տրամադրել Գերատեսչության աշխատակազմի տնօրինության տակ... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 28.02.2020 03.03.2020
2930 19.02.2020 Incomplete response Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին դիմել է ՀՀ ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 14.01.2020 17.01.2020
2888 28.12.2019 On time full response Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 16-ին դիմել էր ՀՀ ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկութուններ այն մասին, թե քանի՞ ծառայողական ավտոմեքենա ունի Ձեր... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 13.11.2019 12.12.2019
2841 28.10.2019 Mute refusal Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 16-ին դիմել էր ՀՀ ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկութուններ այն մասին, թե քանի՞ ծառայողական ավտոմեքենա ունի Ձեր... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 16.10.2019 -
2785 19.09.2019 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 17-ին դիմել էր ՀՀ ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում տեղեկատվության... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 17.09.2019 19.09.2019
2699 04.06.2019 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր ՀՀ Ոստիկանություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել 2014-2019 թթ.-ի... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 16.05.2019 31.05.2019
2674 02.05.2019 Unjustified refusal Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր ՀՀ ոստիկանություն խնդրելով տրամադրել աշխատակազմի տնօրինության տակ... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 25.04.2019 29.04.2019
2632 22.04.2019 Mute refusal Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր ՀՀ ոստիկանություն խնդրելով տրամադրել աշխատակազմի տնօրինության տակ... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 01.03.2019 -
2663 08.04.2019 On time full response Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայյի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 2-ին դիմել էր ՀՀ ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե 2018 թ.-ի... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 02.04.2019 05.04.2019
2625 04.03.2019 On time full response Վարչական տույժ և բողոքարկում: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 25-ին դիմել էր ՀՀ Ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 25.02.2019 04.03.2019

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.03.2020 #2969 - Սյունիք

Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2019: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի մարտի 6-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել՝ խնդրելով տրամադրել Մարզպետարանի աշխատակազմի տնօրինության տակ գտնվող այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք գաղտնազերծվել են 2019 թվականի ընթացքում, ինչպես նաև պաշտոնական կայքի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.