GiveMeInfo project

"Luys" foundation

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1306 30.09.2013 On time full response 2013թ.-ի սեպտեմբերի 18-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը "Հանուն ժողովրդավարության" ընկերակցության գործադիր տնօրեն Հովհաննես Ասրյանին տեղեկություն ստանալու հարցում օգնելու համար... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 18.09.2013 26.09.2013

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

15.09.2020 #3152 - State Revenue Committee

Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Պետական եկամուտների կոմիտե՝՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել , թե տեղեկություն ստանալու քանի հարցում է ստացել այս կառույցը 2020թ․ մարտի 16-ից սեպտեմբերի 15-ը ներառյալ։ Ինչպես նաև խնդրել...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.