GiveMeInfo project

State market control inspectorate

Cases

Total number of requests: 3

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2816 22.10.2019 Incomplete response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 3-ին դիմել էր շուկայի վերահսկողության պետական տեսչություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 15.10.2019 18.10.2019
1608 06.05.2015 On time full response 2015թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Շուկայի վերահսկողության պետական տեսչությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ տեսչության ծառայողական... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.02.2015 27.02.2015
1065 14.11.2012 Unjustified answer 2012թ.-ի հոկտեմբերի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Շուկայի վերահսկողության պետական տեսչությանը և խնդրել էր հայտնել, թե որտեղ և ինչ կարգով է... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.10.2012 10.10.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.11.2019 #2858 - Ministry of Defense

Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի՞ էլեկտրոնային հարցում է ստացել Ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը 2018 և 2019 թթ.-ին՝ ըստ տարիների:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.