GiveMeInfo project

"Licensing center" agency

Cases

Total number of requests: 3

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1909 03.06.2016 On time full response Ծառայողական ավտոմեքենաներ.2016թ.-ի մարտի 16-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր "Լիցենզավորման կենտրոն" գործակալությանը՝ խնդրելով... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 16.03.2016 20.03.2016
1601 08.05.2015 On time full response 2015թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Լիցենզավորման կենտրոն" գործակալությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ գործակալության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.02.2015 04.05.2015
978 19.06.2012 Late full response 2012թ.-ի մայիսի 29-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Լիցենզավորման կենտրոն" գործակալությանը՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2011թ.-ին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 29.05.2012 11.06.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.