GiveMeInfo project

"Heritage" party

Cases

Total number of requests: 3

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1978 17.08.2016 Late full response Կուսակցության ֆինանսավորում. 2016թ-ի մայիսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր "Ժառանգություն" կուսակցություն՝ խնդրելով տրամադրել... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 25.05.2016 28.06.2016
935 30.05.2012 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի ապրիլի 25-ին ուղարկված հարցմամբ "Ժառանգություն" կուսակցությունից խնդրել էր տեղեկություններ կուսակցության կողմից նախընտրական քարոզչության վրա... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 25.04.2012 24.05.2012
938 30.05.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի մայիսի 16-ին ուղարկված կրկնակի հարցմամբ "Ժառանգություն" կուսակցությունից խնդրել էր տեղեկություններ կուսակցության կողմից նախընտրական քարոզչության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 16.05.2012 24.05.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.