GiveMeInfo project

Maralik Municipality

Cases

Total number of requests: 5

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1737 05.10.2015 On time full response 2015թ.-ի օգոստոսի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Մարալիկի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ 01.01.2015թ.-01.07.2015թ. քաղաքապետարանի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 28.08.2015 04.09.2015
1734 05.10.2015 On time full response 2015թ.-ի օգոստոսի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Մարալինի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ 2012, 2013 և 2014թ.թ.-ին քաղաքապետարանի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 28.08.2015 04.09.2015
1740 05.10.2015 On time full response 2015թ.-ի օգոստոսի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Մարալիկի քաղաքապետարանին՝ խնդրելով տեղեկություններ քաղաքապետարանի ծառայողական ավտոմեքենաների... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 28.08.2015 04.09.2015
1459 24.12.2014 On time full response 2014թ.-ի նոյեմբերի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Մարալիկի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ քաղաքապետի գործուղումների և քաղաքում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.11.2014 12.11.2014
867 06.03.2012 On time full response 2012թ.-ի փետրվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Մարալիկի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ Մարալիկ քաղաքի բյուջեով ձյան մաքրման... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 24.02.2012 01.03.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #2931 - National Security Service

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին դիմել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.