GiveMeInfo project

Dastakert Municipality

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1462 03.12.2014 On time full response 2014թ.-ի նոյեմբերի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Դաստակերտի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ քաղաքապետի գործուղումների և քաղաքում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.11.2014 11.11.2014
863 13.03.2012 Late full response 2012թ.-ի փետրվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատությն կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցում էր ուղարկել Դաստակերտի քաղաքապետարանին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ Դաստակերտ քաղաքի բյուջեով... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 24.02.2012 09.03.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.05.2022 #3398 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Պատերազմ և ջրային ռեսուրսներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Կանաչ Հայաստան» բնապահպանական, կրթական ՀԿ-ն՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ 2022 թվականի ապրիլի 25-ին ՀԿ-ն ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 44-օրյա...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.