GiveMeInfo project

Spitak Municipality

Cases

Total number of requests: 4

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
3416 08.10.2022 On time full response Համայնքապետարանի ՏԱ պատասխանատու:2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել շուրջ 5 տասնյակ համայնքապետարանների՝ խնդրելով տրամադրել... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 26.09.2022 29.09.2022
1449 07.11.2014 On time full response 2014թ.-ի հոկտեմբերի 31-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Սպիտակի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ քաղաքապետի գործուղումների և քաղաքում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 31.10.2014 07.11.2014
896 21.02.2013 Late full response 15.03.2012թ.-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը կրկնակի հարցմամբ դիմել էր Սպիտակի քաղաքապետարանին և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ Սպիտակ քաղաքի բյուջեով ձյան մաքրման աշխատանքների համար... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 15.03.2012 27.03.2012
855 06.03.2012 Mute refusal Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի փետրվարի 21-ին ուղարկված տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ Սպիտակի քաղաքապետարանին խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ Սպիտակ քաղաքի բյուջեով ձյան... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.02.2012 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.