GiveMeInfo project

Artik Municipality

Cases

Total number of requests: 6

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1733 07.10.2015 On time full response 2015թ.-ի օգոստոսի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Արթիկի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ 2012, 2013 և 2014թ.թ.-ին քաղաքապետարանի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 28.08.2015 03.09.2015
1739 07.10.2015 On time full response 2015թ.-ի օգոստոսի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Արթիկի քաղաքապետարանին՝ խնդրելով տեղեկություններ քաղաքապետարանի ծառայողական ավտոմեքենաների... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 28.08.2015 03.09.2015
1736 05.10.2015 Mute refusal 2015թ.-ի օգոստոսի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Արթիկի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ 01.01.2015թ.-01.07.2015թ. քաղաքապետարանի դեմ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 28.08.2015 -
1458 03.12.2014 On time full response 2014թ.-ի նոյեմբերի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Արթիկի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ քաղաքապետի գործուղումների և քաղաքում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.11.2014 11.11.2014
866 02.03.2012 On time full response 2012թ.-ի փետրվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Արթիկի քաղաքապետարանին և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ Արթիկ քաղաքի բյուջեով ձյան մաքրման աշխատանքների համար նախատեսված և... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 24.02.2012 29.02.2012
788 21.02.2012 Mute refusal 2009թ.-ի հունիսի 4-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցում էր ուղարկել Արթիկի քաղաքապետարան` խնդրելով տրամադրել Արթիկ քաղաքի զարգացման եռամյա ծրագրի պատճենը:... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 04.06.2009 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

05.05.2020 #2988 - Office of Prime Minister

Ազդարարման համակարգ։ 2020թ. մայիսի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մի շարք մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի ներքին և արտաքին ազդարարման պատասխանատու անձի անունը, զբաղեցրած պաշտոնը և կոնտակտային տվյալները, ինչպես նաև պաշտոնական կայքի այն էջի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.