GiveMeInfo project

"Icon Communications" CJSC

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
767 20.02.2012 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր "Այքան քոմյունիքեյշնս" ՓԲԸ-ին` խնդրելով տեղեկություններ ընկերությանը պատկանող սարքավորումների վերաբերյալ: Ընկերությունը լիարժեք պատասխան է... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 30.10.2009 12.11.2009

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

21.01.2021 #3234 - Ministry of Healthcare

COVID թեստավորում։ Livenews.am-ի լրագրող Թագուհի Ասլանյանը 2021 թվականի հունվարի 21-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Առողջապահության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ Համավարակի ընթացքում իրականացված թեստավորումների վերաբերյալ։ Ուշացումով տրամադրված պատասխանը թերի է։

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.