GiveMeInfo project

"Icon Communications" CJSC

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
767 20.02.2012 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր "Այքան քոմյունիքեյշնս" ՓԲԸ-ին` խնդրելով տեղեկություններ ընկերությանը պատկանող սարքավորումների վերաբերյալ: Ընկերությունը լիարժեք պատասխան է... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 30.10.2009 12.11.2009

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #3012 - State Revenue Committee

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.