GiveMeInfo project

Vayq Municipality

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1467 03.12.2014 On time full response 2014թ.-ի նոյեմբերի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Վայքի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ քաղաքապետի գործուղումների և քաղաքում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.11.2014 10.11.2014
686 10.05.2012 On time full response 2012թ.-ի փետրվարի 17-ին ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Վայքի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ Վայք քաղաքի բյուջեով ձյան մաքրման աշխատանքների համար նախատեսված և հատկացված... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.02.2012 23.02.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.05.2022 #3398 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Պատերազմ և ջրային ռեսուրսներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Կանաչ Հայաստան» բնապահպանական, կրթական ՀԿ-ն՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ 2022 թվականի ապրիլի 25-ին ՀԿ-ն ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 44-օրյա...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.