GiveMeInfo project

Ejmiatsin Municipality

Cases

Total number of requests: 4

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
3427 12.10.2022 On time full response Համայնքապետարանի ՏԱ պատասխանատու:2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել շուրջ 5 տասնյակ համայնքապետարանների՝ խնդրելով տրամադրել... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 26.09.2022 29.09.2022
1440 22.01.2015 Unjustified answer 2014թ.-ի հոկտեմբերի 31-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Էջմիածնի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ քաղաքապետի գործուղումների և քաղաքում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 31.10.2014 11.11.2014
675 01.03.2012 Late full response 2012թ.-ի փետրվարի 17-ին փոստով ուղարկված գրավոր հարցմամբ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը Էջմիածնի քաղաքապետարանին խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ Էջմիածին քաղաքի բյուջեով ձյան մաքրման... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.02.2012 27.02.2012
694 20.02.2012 Incomplete response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը Էջմիածնի քաղաքապետարանից խնդրել էր տրամադրել Էջմիածնի 2008թ.-ի բյուջեի և բյուջեի կատարման հաշվետվության պատճենները: Քաղաքապետարանը տրամադրել էր միայն բյուջեի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 11.02.2009 18.02.2009

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.