GiveMeInfo project

"Ashtarak Kat" CJSC

Cases

Total number of requests: 3

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1319 11.02.2014 On time full response 2014թ.-ի հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Աշտարակ կաթ" ՓԲԸ-ին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ կազմակերպության արտադրանքի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 24.01.2014 01.02.2014
600 04.10.2012 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 07.11.2011թ.-ին դիմել էր "Աշտարակ կաթ" ՓԲԸ-ին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ կազմակերպության արտադրանքի վերաբերյալ: Կազմակերպությունը հարցմանը չէր... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 06.12.2011 12.01.2012
598 17.01.2012 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 07.11.2011թ.-ին դիմել էր "Աշտարակ կաթ" ՓԲԸ-ին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ կազմակերպության արտադրանքի վերաբերյալ: Հարցմանը պատասխան չի ստացվել:... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 07.11.2011 12.01.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.