GiveMeInfo project

Akunq Municipality

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
693 20.02.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը Ակունքի գյուղապետարանից խնդրել էր տրամադրել Ակունք համայնքի 2008թ.-ի բյուջեի և բյուջեի կատարման հաշվետվության պատճենները: Գյուղապետարանը հարցմանը լիարժեք պատասխան... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 11.02.2009 18.02.2009

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.