GiveMeInfo project

Ministry of Energy and Natural Resources (until 2016)

Cases

Total number of requests: 34

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2062 21.12.2018 Incomplete response Թղթի քանակ և գին. 2016թ.ի սեպտեմբերի 2-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2014,... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 02.09.2016 07.09.2016
2012 21.07.2016 On time full response Ծառայողական մեքենաների կրճատում. 2016թ.-ի հուլիսի 13-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն՝... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 13.07.2016 14.07.2016
1987 23.06.2016 On time full response Փաստաթղթերի գաղտնազերծում:2016 թ.-ի հունիսի 21-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն՝ խնդրելով... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.06.2016 23.06.2016
1828 03.06.2016 On time full response էլեկտրոնային հարցումներ.2016թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը` խնդրելով... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.02.2016 29.02.2016
1888 03.06.2016 On time full response Ծառայողական ավտոմեքենաներ.2016թ.-ի մարտի 16-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը՝ խնդրելով... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 16.03.2016 21.03.2016
1953 02.06.2016 On time full response ՏԱ հարցումների դասակարգում և գրանցում.2016 թ.-ի մայիսի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն՝... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.05.2016 19.05.2016
1723 28.08.2015 Incomplete response 2015թ.-ի օգոստոսի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ ԲԿԳ միջազգային... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.08.2015 19.08.2015
1722 28.08.2015 Incomplete response 2015թ.-ի օգոստոսի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ ԲԿԳ միջազգային... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.08.2015 19.08.2015
1687 14.08.2015 Unjustified answer 2015թ.-ի հուլիսի 9-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ 2012, 2013 և... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 09.07.2015 20.07.2015
1706 03.08.2015 Full response with referral 2015թ.-ի հուլիսի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.07.2015 20.07.2015

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.