GiveMeInfo project

v. Qarahunj

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
553 13.10.2011 Late full response ԻԱԿ-ը գրավոր հարցմամբ Քարահունջի գյուղապետարանից խնդրել էր տրամադրել գյուղի 2008թ.-ի բյուջեի կատարման հաշվետվության և 2008թ.-ի բյուջեի պատճենները: Գյուղապետարանը ԻԱԿ-ի հարցմանը պատասխանել է այն... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 11.02.2009 27.02.2009

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

19.12.2019 #2886 - Office of Prime Minister

Պետական գնումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ.-ի դեկտեմբերի 19-ին դիմել էր Վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի գնման մրցույթ է իրականացրել աշխատակազմը 2019 թվականի ընթացքում, նշել՝ 2019 թվականի գնումներից քանիսն են իրականացվել մեկ անձից և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.