GiveMeInfo project

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով

Cases

Total number of requests: 4

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1896 03.06.2016 On time full response Ծառայողական ավտոմեքենաներ.2016թ.-ի մարտի 16-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովին՝ խնդրելով... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 16.03.2016 18.03.2016
1668 16.07.2015 Full response with referral 2015թ.-ի hունիսի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով” գործակալությանը և խնդրել էր տրամադրել... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.06.2015 16.06.2015
1659 16.07.2015 On time full response 2015թ.-ի hունիսի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով" գործակալությանը և խնդրել էր տրամադրել... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.06.2015 16.06.2015
1613 06.05.2015 Mute refusal 2015թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով" գործակալությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.02.2015 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.