GiveMeInfo project

Գորիսի քաղաքապետարան

Cases

Total number of requests: 4

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1461 03.12.2014 On time full response 2014թ.-ի նոյեմբերի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Գորիսի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ քաղաքապետի գործուղումների և քաղաքում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.11.2014 12.11.2014
898 04.06.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 15.03.2012թ.-ին կրկնակի հարցումով դիմել էր Գորիսի քաղաքապետարանին՝ խնդելով տրամադրել տեղեկություններ Գորիս քաղաքի բյուջեով ձյան մաքրման աշխատանքների համար... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 15.03.2012 20.03.2012
858 12.04.2012 Mute refusal Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի փետրվարի 21-ին տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցում էր ուղարկել Գորիսի քաղաքապետարանին` խնդելով տրամադրել տեղեկություններ Գորիս քաղաքի բյուջեով ձյան... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.02.2012 -
436 23.01.2012 Late full response Գորիսի քաղաքապետ Նելսոն Ոսկանյանին խնդրվել է տրամադրել տեղեկություններ Գորիսում հաշվառված փախստական ընտանիքների վերաբերյալ: Քաղաքապետարանը հարցմանը սպառիչ պատասխան է ներկայացրել: Նանե Ավետիսյան 13.05.2011 23.05.2011

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.05.2022 #3398 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Պատերազմ և ջրային ռեսուրսներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Կանաչ Հայաստան» բնապահպանական, կրթական ՀԿ-ն՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ 2022 թվականի ապրիլի 25-ին ՀԿ-ն ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 44-օրյա...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.