GiveMeInfo project

National Reserves Agency

Cases

Total number of requests: 3

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1604 08.05.2015 Mute refusal 2015թ.-ի մարտի 19-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Պետական ռեզերվների գործակալությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ գործակալության ծառայողական... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 19.03.2015 -
959 03.07.2012 On time full response ԻՆֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի մայիսի 29-ին ուղարկված գրավոր հարցմամբ Պետական ռեզերվների գործակալությանը խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ 2011թ.-ին գործակալության աշխատակիցների ստացած... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 29.05.2012 31.05.2012
447 02.08.2011 Mute refusal ԻԱԿ-ը խնդրել էր տեղեկություններ 2009 և 2010թ.թ.-ին պետական բյուջեից հատկացված գումարների, ինչպես նաև գործակալության իրականացրած ծրագրերի վերաբերյալ: Պետական ռեզերվների գործակաությունն ԻԱԿ-ի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 02.11.2010 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.