GiveMeInfo project

"State Employment Service" Agency

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1857 03.06.2016 On time full response Ծառայողական ավտոմեքենաներ.2016թ.-ի մարտի 16-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Զբաղվածության պետական ծառայություն" գործակալությանը՝... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 16.03.2016 21.03.2016
383 23.01.2012 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնին էր դիմել Երևանի Կովկասի Ինստիտուտի ուսանող, Ղրղզստանի քաղաքացի Ռուստամբեկ Ֆայզովը` խնդրելով իրեն օգնել տեղեկատվություն ստանալու հարցում: 2011թ.-ի մայիսի 12-ին նա... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 02.06.2011 15.06.2011

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

05.05.2020 #2988 - Office of Prime Minister

Ազդարարման համակարգ։ 2020թ. մայիսի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մի շարք մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի ներքին և արտաքին ազդարարման պատասխանատու անձի անունը, զբաղեցրած պաշտոնը և կոնտակտային տվյալները, ինչպես նաև պաշտոնական կայքի այն էջի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.