GiveMeInfo project

RA Military Commissariat

Cases

Total number of requests: 4

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
793 21.02.2012 Mute refusal 2009թ.-ի դեկտեմբերի 22-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր ՀՀ Զինվորական կոմիսարիատին և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ նորակոչիկների մասին տեղեկատվության հասանելիության և... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 22.12.2009 -
792 21.02.2012 Mute refusal 2009թ.-ի սեպտեմբերի 22-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ ՀՀ Զինվորական կոմիսարիատից տեղեկություններ էր խնդրել ՀՀ պետական բուհերում սովորող ԼՂՀ քաղաքացիների... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 22.09.2009 -
791 21.02.2012 Mute refusal 2009թ.-ի հուլիսի 7-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր ՀՀ Զինվորական կոմիսարիատին` խնդրելով տեղեկություններ նորակոչիկների մասին տեղեկատվության հասանելիության և տեղեկատվության ազատության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 07.07.2009 -
347 21.02.2012 Mute refusal Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցում էր ուղարկել ՀՀ զինվորական կոմիսարիատ` խնդրելով հայտնել կա՞ն արդյոք զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված քաղաքացու համար սահմանափակումներ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 09.02.2011 16.02.2011

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

10.02.2023 #3467 - Երևանի քաղաքապետարան

Հարկադիր կատարում։ 2023 թվականի փետրվարի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Երևանի քաղաքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից 2022, 2023 թվականների ընթացքում որքա՞ն գումար է...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.