GiveMeInfo project

RA Ministry of Emergency Situations

Cases

Total number of requests: 58

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2045 17.08.2016 Incomplete response Ծառայողական մեքենաների կրճատում. 2016թ.-ի հուլիսի 13-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ արտաակարգ իրավիճակների նախարարություն՝ խնդրելով... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.07.2016 22.07.2016
1982 23.06.2016 On time full response Փաստաթղթերի գաղտնազերծում:2016 թ.-ի հունիսի 21-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.06.2016 22.06.2016
1869 03.06.2016 Late full response Ծառայողական ավտոմեքենաներ.2016թ.-ի մարտի 16-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը՝ խնդրելով... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 16.03.2016 05.04.2016
1948 02.06.2016 On time full response ՏԱ հարցումների դասակարգում և գրանցում.2016 թ.-ի մայիսի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն՝ խնդրելով... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.05.2016 24.05.2016
1475 08.12.2014 On time full response 2014թ.-ի նոյեմբերի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը և խնդրել տեղեկություններ նախարարության աշխատակազմին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.11.2014 14.11.2014
1421 08.12.2014 Late full response 2014թ.-ի հոկտեմբերի 31-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ հեռախոսակապի ծառայության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 31.10.2014 10.11.2014
1364 02.06.2014 Late full response 2014թ.-ի մայիսի 19-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ 2013թ.-ին նախարարության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 19.05.2014 30.05.2014
1284 18.09.2013 Late full response 2013թ.-ի օգոստոսի 21-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ նախարարության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.08.2013 11.09.2013
1135 01.07.2013 On time full response 2013թ.-ի փետրվարի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային փոստով տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.02.2013 13.02.2013
1191 06.05.2013 On time full response 2013թ.-ի ապրիլի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցմամբ դիմել էր ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ 2012թ.-ին նախարարության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.04.2013 15.04.2013

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.