GiveMeInfo project

RA Ministry of Emergency Situations

Cases

Case #1135

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 01.07.2013

Request Date 05.02.2013

Response date 13.02.2013

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2013թ.-ի փետրվարի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային փոստով տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2012թ.-ին նախարարության ստացած էլեկտրոնային հարցումների և դիմումների վերաբերյալ: Նախարարությունը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 8 օր հետո:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.