GiveMeInfo project

Education Inspectorate

Cases

Total number of requests: 6

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
3367 14.01.2022 Incomplete response Տեղեկատվության ազատություն։ 2021 թ․ դեկտեմբերի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցումներ էր ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մի շարք մարմիններ՝... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 28.12.2021 04.01.2022
3267 30.04.2021 On time full response Գաղտնազերծված փաստաթղթեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի ապրիլի 20-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել գերատեսչության... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 19.04.2021 21.04.2021
3229 02.02.2021 On time full response Մերժված հարցումներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունվարի 22-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 22.01.2021 25.01.2021
3156 21.09.2020 On time full response Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Կրթության տեսչական մարմին՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել, թե տեղեկություն ստանալու... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 15.09.2020 17.09.2020
3116 17.09.2020 Incomplete response Կորոնավիրուս, դպրոցների վերահսկողություն։ 2020թ սեպտեմբերի 9-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում էր ուղարկել ՀՀ Կրթության տեսչական մարմին՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ, թե արդյոք... ՙԻնֆորմացիայի ազատության կենտրոն՚ ՀԿ 09.09.2020 15.09.2020
3010 02.06.2020 On time full response Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 14.01.2020 16.01.2020

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.