GiveMeInfo project

Civil Aviation Committee

Cases

Total number of requests: 5

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
3298 17.06.2021 Unjustified answer ՌԴ մեկնածների քանակ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել քաղաքացի Հարություն Ծատրյանը՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ Քաղաքացին 2021 թվականի մարտի 20-ին տեղեկություն ստանալու... Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն 05.04.2021 14.04.2021
3092 02.09.2020 Unjustified refusal EASA զեկույց։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի՝ 15.04.2020-ի տեղեկություն ստանալու հարցմանն ի պատասխան՝ ՀՀ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն 16.04.2020-ին պատասխան գրությամբ մերժել էր տրամադրել... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 18.08.2020 23.08.2020
3034 09.06.2020 Unjustified refusal Աշխատավարձ և պարգևատրումներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Անտիֆեյք.ամ» կայքի լրագրող Սոնա Ամիրյանը՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ Սոնա Ամիրյանը սույն... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 06.05.2020 13.05.2020
2972 17.04.2020 Unjustified refusal EASA զեկույց։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի ապրիլի 13-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել Եվրոպական ավիացիայի... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 15.04.2020 16.04.2020
2971 17.04.2020 Unjustified refusal EASA զեկույց։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի ապրիլի 13-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել Եվրոպական ավիացիայի... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 13.04.2020 14.04.2020

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.05.2022 #3398 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Պատերազմ և ջրային ռեսուրսներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Կանաչ Հայաստան» բնապահպանական, կրթական ՀԿ-ն՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ 2022 թվականի ապրիլի 25-ին ՀԿ-ն ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 44-օրյա...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.